Rozvrhy jednotlivých tried.

Kalendár

Organizácia školského roka 2006/2007

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2006, vyučovanie sa začína 4. septembra 2006 a končí sa 31. januára 2007.

Druhý polrok sa začína 1. februára 2007 a končí sa 30. júna 2007.

Prázdniny 2006/2007

Jesenné prázdniny sa začínajú 2. novembra 2006 a končia sa 3. novembra 2006. Vyučovanie sa začína 6. novembra 2006.

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2006 a končia sa 2. januára 2007. Vyučovanie sa začína 3. januára 2006 (utorok).

Polročné prázdniny sú 2. februára 2007.

Jarné prázdniny sú od 19. februára 2007 do 23. februára 2007 (Prešovský a Košický kraj).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 5. apríla 2007 a končia sa 10. apríla 2007. Vyučovanie sa začína 11. apríla 2007.

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2007 a končia sa 31. augusta 2007.

 

Školský poriadok

Pre žiakov Základnej školy, Spišská Nová Ves, Komenského ulica

Dochádzka žiakov do školy:

Žiaci prichádzajú do školy včas, čisto a hygienicky upravení, v primeranom slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajška. Do školy prichádzajú spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania. Začiatok vyučovania je 8.00 hod. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak stojí na svojom mieste a musí mať pripravené všetky potrebné pomôcky na vyučovanie. Je zakázané žiakovi prinášat veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Po skončení vyučovania môžu žiaci opustiť triedu len vtedy, keď je upravená, usporiadaná, okná uzavreté, stoličky uložené na laviciach, špongia, handra a krieda uložené v stole. Týždenníci odchádzajú poslední, uzamknú triedu a odovzdajú klúč učiteľovi, ktorý vyučoval poslednú hodinu. Učiteľ zavesí klúč na príslušnú tabuľu. Potom všetci žiaci organizovane odídu pod dozorom učiteľa do ŠJ alebo von z budovy školy a odchádzajú domov. Pri odchode domov zo školy, po celej ceste musia žiaci zachovávat poriadok a pokoj, musia sa čo najslušnejšie správať.

Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma. Žiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie. Ak sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie, alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učitelovi na začiatku hodiny. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho rodič, alebo zodpovedný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľniť z jednej vyučovacej hodiny môže príslušný učiteľ. Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ. Uvoľnenie z niekoľkých vyučovacích dní povoľuje riaditeľ školy v zmysle platných smerníc MŠ. Ak má učiteľ odôvodnenie a podozrenie, že žiak alebo rodičia porušujú povinnosť školskej dochádzky, môže trvať na tom, aby žiak priniesol lekárske ospravedlnenie, alebo iný vhodný doklad, inak sa jeho neprítomnosť považuje za neospravedlnenú. Lekárske ospravedlnenie požaduje učiteľ aj vtedy, ak sa žiak vracia do školy po prekonaní infekčnej alebo epidemickej choroby v rodine.

Starostlivosť o zovňajšok:

Žiak chodí do školy čisto a hygienicky upravený v primeranom slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovnajška. V škole sa prezúva do zdravotne nezávadných prezuviek, obuv si odloží do skrinky na chodbe. Kabáty si zobliekajú a odkladajú žiaci do skríň na chodbe. Okrem toho na vyučovanie pracovného charakteru /dielne, pozemky/ nosí si žiak so sebou pracovné šaty, na telesnú výchovu cvičebný úbor a hygienické potreby /mydlo, uterák/.

Príchod žiakov do školy:

Budova školy je otvorená pre žiakov 1.-9. roč. o 7,40 hod. Pre žiakov ŠD a pre žiakov, ktorí majú tr. hodinu o 6,30 hod. a 7,00 hod. Bez dovolenia školníka a upratovačiek žiaci do budovy nevchádzajú. Každý žiak pred budovou si riadne očistí obuv a vkročí s čistou na hlavnú chodbu. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod. a posledná 6. hodina končí o 13,30 hod. Prestávky sú 10-minútové /malé/, prvá veľká 15-minútová po 2. vyučovacej hodine, počas ktorej žiaci desiatujú v triede, druhá veľká 15-minútová je po 3. vyučovacej hodine. Popoludnajšie vyučovanie sa začína o 14,10 hod. Žiaci vstupujú a odchádzajú po ukončení popoludnajšieho vyučovania taktiež pod vedením vyučujúceho učitela. Každá vyučovacia hodina sa začína a končí zvonením.

Správanie žiakov na vyučovaní:

Ak vstúpi učiteľ do triedy, žiaci stoja v pozore medzi lavicami. Na pokyn učiteľa si môžu sadnúť. Rovnako zdravia pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a pri písomných prácach žiaci nevstávajú. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné pre príslušný predmet. Pred hodinou telesnej výchovy alebo pracovného vyučovania sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru. Pred vyučovacou hodinou, ktorá sa má uskutočniť v odbornej učebni na 2. poschodí žiaci čakajú vyučujúceho pred schodištom na 2. poschodie alebo v triede a žiakov do učebne odvedie vyučujúci. Po skončení hodiny žiaci odchádzajú z učebne s učiteľom. Do jazykovej učebne vchádzajú žiaci tiež len s vyučujúcim učiteľom.

Každý žiak musí mať u seba žiacku knižku, ktorá počas vyučovacej hodiny leží na lavici pred žiakom. Pri skúšaní má žiak právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie, na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov a taktiež v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek. Žiak sedí na svojom mieste s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, plnia prikázané povinnosti, pracujú samostatne, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť svojich spolužiakov. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva a k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď. Má právo na omyl. Kategoricky sa zakazuje napovedať, opravovať odpovede spolužiakov bez učiteľovho dovolenia a vôbec miešať sa do odpovede spolužiaka. Taktiež sa veľmi prísne zakazuje nahánať sa po triede, ničiť školský majetok, nábytok, steny, okná a dvere školy. Zakazuje sa pohyb žiakov po chodbách školy vo vyučovacom čase.

Správanie sa žiakov cez prestávky a voľný čas v škole:

Cez malé prestávky žiaci zostávajú v triedach a pripravujú sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. V nutných prípadoch môžu odísť na WC. Počas druhej veľkej prestávky žiaci v prípade nepriaznivého počasia a v zimnom období zostávajú v triedach a náplň prestávky si volia sami, pokiaľ zachovávajú pravidlá bezpečnosti a nerušia ostatných žiakov. Týždenníci vyvetrajú triedu. V letných mesiacoch a za priaznivého počasia sa žiaci prechádzajú vonku na školskom dvore. O tom, kedy sa budú žiaci prechádzať na dvore, rozhodne vedenie školy. Zostávať v triede cez túto prestávku nie je vtedy dovolené žiakom, ktorí nekonajú službu. Žiaci sa nesmú nahánať po chodbách a schodoch a vo WC. Zakazuje sa búchať dvermi. Prísne sa zakazuje znečistovať WC, ktoré musí byť v najväčšom poriadku a čistote. Používať sa môže len toaletný papier. Je zakázané odhadzovať papiere po dvore, vo WC a ostatných miestach školy. V chlapčenských WC je zakázané otácať vodovodným kohútikom a spúštať vodu. Túto prácu smie vykonávať len školník. Po použití WC je žiak povinní spláchnuť záchodovú misu.

Cez prestávky, na ktoré majú žiaci právo sa zakazuje žiakom vstup do zborovne, riaditeľne. Zakazuje sa žiakom počas prestávok opúštať areál školy a odchádzať do obchodu, domov a podobne. Cez prestávky týždenníci pripravia pomôcky potrebné na vyučovanie. Vybavovanie záležitostí je potrebné zariadovať u triedneho učiteľa.

V školskej jedálni sa správajú žiaci slušne, nevykrikujú. Stoja v rade na obed, nerozlievajú polievku a medzi sebou sa zbytočne nerozprávajú. Jedia príborom a po dojedení odnesú prázdne taniere a poháre k okienku. Vykonávajú pokyny službukonajúceho učiteľa, vychovávateľky a dodržujú pokyny vedúcej školskej jedálne.

Oslovenie a pozdravy:

Žiaci svojich učiteľov slušne oslovujú: pani učiteľka, pán učiteľ, pani vychovávateľka a podobne. Oslovujú nahlas, zreteľne, pomaly, úctivo. Každý žiak po príchode do školy sa pozdraví. K riaditeľovi školy, k všetkým učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví.

Starostlivosť o učebnice, školské pomôcky a školské zariadenia:

Žiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenia, školskú budovu a ostatný školský majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní škodu nahradiť. Žiaci nesmú preliezať ploty do areálu školy. Do školy sa zakazujú nosiť hračky, tranzistory, karty, kolieskové korčule, mobilné telefóny, drahé veci a podobne . Zdržiavanie sa v areály školy, na ihrisku je povolené len žiakom tunajšej školy a to denne do 18,00 hod.

Samospráva triedy, povinnosti služieb v triede:

Samosprávu určuje triedny učiteľ. Zloženie samosprávy je vyvesené v triede. Samospráva je zodpovedná tr. učiteľovi za poriadok v triede, za slušné správanie a školskú i mimoškolskú prácu každého žiaka.

Povinnosti týždenníkov:

· Na každý týždeň ich určí tr. učiteľ vždy do 10,00 hod. v posledný vyučovací deň v týždni pre svoju triedu – dvoch žiakov.

· Služba dohliada na disciplínu a poriadok a v triede, zaistuje pomôcky pre vyučovanie, vetrá cez prestávku.

· Cez veľkú prestávku, ked sa prechádza dohliada na to, aby žiaci nevchádzali do triedy, druhý vyvetrá triedu, poutiera tabuľu a pri prvom zvonení zatvorí okná.

· Služba prichádza do školy skôr, prezrie triedu, dá do poriadku tabuľu, pripraví handru, špongiu, kriedu a stôl.

· Po vyučovaní odchádzajú týždenníci poslední. Zistené závady hlásia tr. učiteľovi ešte toho dňa.

· Služba musí vyžadovať od všetkých žiakov zachovávanie pravidiel slušného správania a v prípade odmietnutia o tom vyrozumie tr. učiteľa alebo učiteľa, ktorý má dozor.

· Služba je povinná ihneď po zazvonení oznámiť riaditelovi školy alebo jeho zástupcom, že trieda nie je obsadená vyučujúcim.

· Po skončení vyučovania služba prezrie triedu, pozbiera zabudnuté veci a odovzdá ich tr. učitelovi.

Zdravotná starostlivosť:

Každý žiak je povinný sa starať o svoje zdravie. Musí dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. Vhodne sa obliekať a predchádzat chorobám. Je prísne zakázané žiakom fajčit v škole i mimo nej, piť liehové nápoje, užívať alebo sprostredkovať narkotiká a drogy.

Správanie sa žiakov mimo školy:

Žiak sa nesmie zdržiavať mimo svojej domácnosti vo večerných hodinách stanovených MŠ SR a určených šk. poriadkom pre žiakov a to: v letnom období do 20.00 hod. a v zimnom období do 19.00 hod. Každý žiak je hodnotený a klasifikovaný aj podľa správania mimo školy.

Spišská Nová Ves, 3.9.2001

PaedDr. Melikantová Marcela

riaditeľka školy

poriadok.pdf (Adobe Acrobat Reader) stiahni